"Хоризонти" с нов проект за повишаване знанията ни за електронните таблици в Microsoft Excel

В края на месец август 2019 г. стартира изпълнението на проект
„Ръководство за ползване от лица със зрителни увреждания при работа с
програма за електронни таблици Microsoft Excel”. Проектът ще се
реализира с финансовата помощ на Агенцията за хора с увреждания в
размер на 3973,80 лв. Общата стойност на проекта е 4196,24 лв.

Проекта ще се реализира в рамките на 3 месеца.

Основната цел на проекта е:
Повишаване на знанията и дигиталните умения на незрящи лица чрез
достъпна работа с данни в електронни таблици
Специфичните цели на проекта са:
 Популяризиране на брайлов шрифт и в електронен формат на
възможностите на екранните четци за работа с електронни таблици
 Повишаване на базовите знания и умения на незрящи потребители за
работа с програмата за електронни таблици Microsoft Excel

Проектът е насочен към целевата група от над 2000 незрящи хора с
различна степен на загубена работоспособност, с различен социален
статус и в различна възраст, които в ежедневието си или на работното
си място ползват компютър и непрекъснато развиващите се компютърни
приложения и устройства. Това са част от хората със зрителни
увреждания в страната, които желаят да подобрят достъпа си до различни
информационни източници, които желаят да усъвършенстват дигиталните си
умения и да достигнат до по-високо ниво на компетентност в тази
област.

Чрез изпълнението на настоящия проект ще бъде предоставена възможност
за повишена професионална квалификация и реализация на хората със
зрителни увреждания, тъй като те ще се запознаят и ще могат да от
ползват функционалностите, които им предлага програмата Microsoft
Excel. Дигиталната компетентност е задължително условие за равен
достъп до пазара на труда, което ще подобри възможностите им за
по-пълноценно социално включване.
Като допълнителни резултати от реализирането на проект „Ръководство за
ползване от лица със зрителни увреждания при работа с програма за
електронни таблици Microsoft Excel” могат да се посочат:
- Подобряване дигиталните умения на най-малко 2000 лица със зрителни
увреждания;
- Повишаване социалното самочувствие на най-малко 2000 лица със
зрителни увреждания;
- Придобиване на увереност в собствените възможности;
- Придобиване на по-голяма самостоятелност и независимост.
- Изваждане от социална изолация на най-малко 2000 незрящи.
Формулираните резултати ще повишат значително социалния капитал на
всеки от ползвателите на разработеното по проекта ръководство, според
посочените в методиката цели на настоящото финансиране на проекти към
Агенцията за хората с увреждания.

ИзточниК:
Фондация "Хоризонти"