Информация за условията и почивните смени, определени за членовете на РО София в ПС „Релакс“ – с.Шипково за 2023 г.

Уважаеми членове на РО София,

Стартира кампанията за записване за лятна почивка в ПС „Релакс“ – с.Шипково за 2023 година. Съгласно решение на УС на ССБ определените смени за РО София са:

Първа смяна- от 26 юли до 1 август 2023г. вкл. - 7 нощувки.

Втора смяна- от 2 август до 8 август вкл. - 7 нощувки.

ПС „РЕЛАКС” Шипковски минерални бани

 

1.             Преференциалните индивидуални и групови клиенти се настаняват на база утвърден график за периода 28.06 до 12.09 (активен сезон). Всички членове на групата организирана от ССБ или от друго НПО на хора с увреждания, ползват определената преференциална цена.

2.    Една смяна включва 7 нощувки.

3.  С предимство се ползват при приемането на резервации групи с численост над 40 членове или по-големи групи от даден район, при които се налага икономизиране на транспортните разходи чрез многократен превоз „пълно-пълно”.

4.  Индивидуални клиенти или малки групи 10-20 човека желаещи да почиват в активен сезон, се съобразяват със заявките по графика на големите групи и се настаняват от управителя на базата при наличие на свободни места.

Освобождаването на стаите в деня на заминаването се извършва до 09.00 ч.

5. За периодите 01 януари – 27 юни и 13 септември - 15 декември времетраенето на организирани почивки се договаря с управителя на базата.

6. Заплащането се извършва по банков път или в брой срещу издадена фактура за реално ползвани услуги.

7. С цел осигуряване на достъпа на членове на ССБ до социалната услуга - балнеолечение и рехабилитация, съгласно чл.76 от ЗХУ след договорка с управителя на почивната база, плащането за групи организирани от РО може да бъде извършено както следва:

  а) На два транша по 50%(първите 50% от стойността на услугата се заплащат при настаняване, а вторите 50% след получаване на средствата от дирекция социално подпомагане);

  б) На 100% след получаване на сумата от Дирекция социално подпомагане.

В тези случаи председателя на РО /ръководител на група/ подписва декларация по образец 3 пред управителя на базата, с която се задължава да осигури изплащането на съответната сума в упоменатия срок.

8. Хората с друг вид увреждания при настаняване заплащат 100% от ползваните услуги.

 

Цени за 2023 г.на човек на ден:

 

1. Пълен пансион – 60.00 лв.

2. Балнеолечебни и рехабилитационни услуги – 60.00 лв., които включват един от трите вида процедури:

А) електропроцедури - 10 броя или

Б) спокойни вани - 6 броя или

В) хидромасажни вани - 3 броя

Комбинацията от ползвани процедури се определя само по предписания на лекаря към медицинския център.

Забележка: Допълнителни и друг вид балнеоуслуги се заплащат по ценоразпис.

Деца до 5.99 годишна възраст ползващи легло на родител – безплатно настаняване / нощувка /, при заявка на храна- 20.00лв.

Дете от 6 до 11.99 годишна възраст на редовно легло в стая-настаняване, закуска, обяд и вечеря- 40 лв.;

Дете над 12 г.възраст - по цени за възрастни.

В цената е включена курортна такса.

 

Преференциални клиенти са:

А) Членове на ССБ и техните семейства;

Б) Лица с намалена работоспособност от 71-100%,  вследствие увреждане на зрението, нечленуващи в ССБ и техните семейства;

В) Членове на ССБ с над 90 % намалена работоспособност и техен придружител (не член на семейството);

Г) Служители в „УСПЕХ ФИЛТЪР ССБ” ЕООД, дъщерните му дружества и клонове и техните семейства;

Д) Служители на центрове за социална рехабилитация и интеграция на ХЗУ в градовете: София, Перник, Габрово, Шумен, Варна, Сливен, Бургас, Кърджали, Добрич, Русе, Силистра и техните семейства;

Е) Деца с увредено зрение от 71-100% установено от оторизиран медицински орган, нечленуващи в ССБ, заедно с техните зрящи родители;

Ж) Служители във ЦУ на ССБ и техните семейства;

З) Служители в НЦРС-Пловдив и техните семейства;

И) Служители в СОУ за деца със зрителни увреждания „Д-р Иван Шишманов“-Варна и „Луи Брайл“-София;

Й) Хора с друг вид увреждания, имащи право на интеграционна добавка за балнеолечение и рехабилитация съгласно ЗХУ;

Под семейство да се разбира: съпруг, съпруга и деца до 18 годишна възраст.

 

От тази година подлежащата на възстановяване сума под формата на финансова подкрепа за балнеолечение и рехабилитация от Дирекция социално подпомагане е в размер на 403,20 лв. По решение на ръководството на РО София, през тази година ще се приложи следния начин на заплащане: стойността на почивката за придружителя  (420 лв.) се заплаща в деня на настаняването, а стойността на почивката на правоимащия незрящ ще се заплати на РО София при възстановяване на сумата от Дирекция социално подпомагане в срок не по-късно от 31.10.2023 година. За целта правоимащият подписва  Запис на заповед в полза на ССБ. 

В случай, че правоимащият не ползва придружител при настаняване в базата, ще дължи 50% от цената (210 лв.), а остатъкът при възстановяване на сумата от ДСП, но не по-късно от 31.10.2023 година.  

Запазва се и възможността при настаняване да се заплати цялата стойност, а средствата да бъдат възстановени в последствие при представяне на необходимите документи в ДСП.

Записването и за двете смени става в РО София от 6 март 2023 година при Пламен Ганев на място или на тел:

02 80 33 543

Могат да бъдат заявявани предпочитания за видове стаи, които ще бъдат взети предвид при окончателното разпределение според възможностите на базата, за което членовете ще бъдат информирани.