Възможност за участие на съюзни членове в проект за младежи между 18 и 30 години

Получената информация е от Централното управление на ССБ.
Подбор на желаещи за участие в проект “Насърчаване на междурелигиозното уважение и социално включване” за младежи между 18 и 30 години.
***
България: Насърчаване на междурелигиозното уважение и социалното включване
1 април 2023 г. - 30 септември 2024 година
Националният демократичен институт за международни отношения (НДИ) стартира програмата “Насърчаване на междурелигиозното уважение и социално включване”
за изграждане на умения на млади хора от България и Румъния, желаещи да отстояват правото на религиозна свобода, толерантността и социалното включване.
В България проектът започва със сформирането на група от млади хора, които представляват етно-религиозния спектър на страната. Чрез инициативата НДИ ще
подкрепи участниците да бъдат по-добре подготвени да се застъпват за религиозното многообразие, взаимното уважение и приобщаване и да се противопоставят
на междуетническата нетърпимост, религиозната омраза и дискриминацията. Младежите ще имат възможност да се включат в поредица обучения в периода април
2023 – септември 2024 година, чрез които ще получат насоки по набор от умения за комуникация, застъпничество и лидерство чрез онлайн и офлайн курсове,
тематични срещи и обмяна на опит. В резултат на това членовете на младежката група ще провеждат кампании за повишаване на обществената осведоменост срещу
дискриминацията и ще взаимодействат както с гражданите в своите общности, така и с хората, вземащи решения.
НДИ успешно изпълнява подобни програми в повече от десет страни в Централна Европа и Западните Балкани. Инициативата “Насърчаване на междурелигиозното
уважение и социално включване” се провежда паралелно в България и Румъния и включва следните фази:
● Подбор на участници: подаване на онлайн заявления за участие в програмата в срок до 24 април 2023 г., (срокът е удължен, но местата са ограничени) чрез
следния линк:
https://forms.gle/y8HHVjcFsX6Y332V7
● Изграждане на умения: поредица от обучителни семинари, които ще предоставят на участниците времето, пространството и уменията, необходими за преодоляване
на предразсъдъците и предубежденията, за усвояване на най-добрите практики за толерантност и приобщаване и за повишаване на капацитета им за застъпничество,
гражданска активност и разработване на политики.
● Международен опит: младежки групи от България и Румъния ще се съберат на лятно училище във Варна, където ще обменят опит в решаването на социални проблеми
чрез приобщаване, застъпничество и насърчаване на многообразието.
● Застъпнически проекти: НДИ ще подпомогне участниците да разработят и осъществят съвместно младежки проекти и кампании за намаляване на дискриминацията,
основана на вяра и убеждения.
● Взаимодействие: чрез тематични кръгли маси и събития, младите активисти ще получат възможност да общуват директно с представители на институции, организации
и органи, които имат правомощия по въпросите на толерантността.
Повече информация за програмата можете да получите като се свържете с нас на bulgaria@ndi.org.
За НДИ
Националният демократичен институт е нестопанска, непартийна, неправителствена организация, която отговаря на стремежите на хората по света да живеят в
демократични общества, признаващи и насърчаващи основните човешки права. НДИ работи в подкрепа на демократичните институции по света чрез участие на гражданите,
откритост и отчетност в управлението. От основаването си през 1983 г. НДИ работи с местни партньори в 156 страни като способства за това граждани и обществени
групи да споделят идеи, знания, опит и експертиза. В България НДИ започва да работи с групи и организации, ориентирани към реформи, от 1990 г. насам. През
годините НДИ е предоставяла подкрепа на политически партии, организации на гражданското общество и други заинтересовани страни да работят в полза на хората
и да се ангажират в гражданските и политическите процеси.