Цели и предмет на дейност

ССБ се стреми към издигане на обществения статус на хората със зрителни увреждания, чрез:

1.      използване публичното влияние на организацията при  изработване на националната социална политика;

2.      недопускане на дискриминационни правни актове или практики;

3.      подкрепа процеса на образование, професионално обучение и преквалификация;

4.      организиране на:

-          публични услуги за социална рехабилитация и интеграция;

-          снабдяването с подходящи помощни средства за бита, труда и обучението им;

-          културна и спортно - туристическа дейности, изграждане на клубове и секции по интереси за членовете си;

-          издателска, печатна и звукозаписна дейност за осигуряване достъпа им до информация;

-          административно-правни услуги;

5.      активен диалог с държавата и общините за осигуряване на условия за трудова реализация в специализирана или обичайна икономическа среда;

6.      обучение и съдействие за развитие на самостоятелен бизнес;

7.      подкрепа на  младежите в процеса на тяхната социална реализация;

8.      разработване и участие в проекти и програми, допринасящи за интеграцията на членовете на организацията

9.      взаимодействие с институциите за изграждане на общодостъпна архитектурна, транспортна  и  комуникационна среда.

10.  придобиване движимо и недвижимо имущество за дейността си и разпореждане с него;

11.  извършване на допълнителна стопанска дейност, приходите от която се използват за постигане на горепосочените цели и предмет на дейност;

Сдружението постига своите цели и реализира предмета на дейност като:

1.      изгражда регионални и териториални структури, обхващащи всички общини в страната;

2.      приема за членове на ССБ лица с нарушено зрение, зрящи и асоциирани членове.

3.      сътрудничи с държавните и общински институции и организации с нестопанска цел;

4.      членува в национални и международни организации  на и за хора с увреждания;

5.      поддържа връзки със сродни организации в страната и чужбина.