Права и задължения на членовете на ССБ

Всеки член на Съюза има право:

1.      да избира и да бъде избиран, освен в случаите, при които в Устава на сдружението е предвидено друго;

2.      да прави предложения относно дейността на Съюза, да се обръща с въпроси, молби, жалби и заявления,

3.      да търси съдействие за трудова реализация и повишаване на образователната си степен и професионална квалификация, да ползва предлаганите рехабилитационни, социални, правно-административни и други услуги;

4.      да защитава своите позиции пред съюзните членове и органи;

Чл.45. Всеки член на Съюза е длъжен: 

1.      да спазва устава и нормативните документи на ССБ;

2.      да спазва решенията на съюзните органи;

3.      да работи за осъществяване целитеи предмета на дейност на ССБ;

4.      да опазва съюзната собственост;

5.      да плаща членски внос;

6.      да не извършва действия уронващи доброто име и престижа на ССБ и членовете му;

7.      да уведоми УС на ТСО в 30 дневен срок от постановяване решението на компетентен здравен орган, при промянана срока или процента на загубената работоспособност.